Mất 2 phút đọc

Bản Đồ Đối Tượng JavaScript

1.Bản đồ JavaScript (JavaScript Maps)

 • Bản đồ chứa các cặp khóa-giá trị trong đó các khóa có thể là bất kỳ kiểu dữ liệu nào.
 • Bản đồ ghi nhớ thứ tự chèn ban đầu của các phím.
 • Bản đồ có một thuộc tính đại diện cho kích thước của bản đồ.

2.Phương pháp bản đồ

3.Cách tạo bản đồ

 • Có thể tạo một Bản đồ JavaScript bằng cách:
  • Truyền một mảng tớinew Map()
  • Tạo bản đồ và sử dụngMap.set()

3.1.Bản đồ mới ()

 • Có thể tạo một Bản đồ bằng cách truyền một Mảng cho hàm new Map()tạo:

3.2.Map.set ()

 • Có thể thêm các phần tử vào Bản đồ bằng set()phương pháp:

 • Phương pháp set() này cũng có thể được sử dụng để thay đổi các giá trị Bản đồ hiện có:

3.3.Map.get ()

 • Phương thức get() nhận giá trị của một khóa trong Bản đồ:

3.4.Map.size

 • Thuộc tính size trả về số phần tử trong Bản đồ:

3.5.Map.delete ()

 • Phương pháp delete() loại bỏ một phần tử Bản đồ:

3.6.Map.clear ()

 • Phương thức clear() xóa tất cả các phần tử khỏi Bản đồ:

3.7.Map.has ()

 • Phương thức has() trả về true nếu một khóa tồn tại trong Bản đồ:

4.Bản đồ là Đối tượng

 • typeoftrả về đối tượng:

 • instanceofBản đồ trả về true:

5.Đối tượng JavaScript so với Bản đồ

 • Sự khác biệt giữa Đối tượng JavaScript và Bản đồ:

Map.forEach ()

 • Phương thức forEach() gọi lại cho mỗi cặp khóa / giá trị trong Bản đồ:

Map.entries ()

 • Phương thức entries() trả về một đối tượng trình vòng lặp với [khóa, giá trị] trong một Bản đồ:

Map.keys ()

 • Phương keys()thức trả về một đối tượng trình vòng lặp với các khóa trong Bản đồ:

Map.values ​​()

 • Phương thức values() trả về một đối tượng trình vòng lặp với các giá trị trong một Bản đồ:

 • Có thể sử dụng values()phương pháp để tính tổng các giá trị trong một Bản đồ:

6.Đối tượng làm chìa khóa

 • Có thể sử dụng các đối tượng làm chìa khóa là một tính năng quan trọng của Bản đồ.

⇒Hãy nhớ rằng: Khóa là một đối tượng (apples), không phải là một chuỗi (“apples”)

JavaScript Maps được hỗ trợ trong tất cả các trình duyệt, ngoại trừ Internet Explorer:

KẾT LUẬN: Tôi hy vọng bài viết này hữu ích cho bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết!

Hãy bình chọn
315 lượt xem

17/10/2022 Blog Tin Học

Bài viết liên quan

Block "5_tab_footer" not found