Mất 3 phút đọc

Bắt Đầu Với C++

Trong bài viết này, Ứng dụng free sẽ cùng các bạn tìm hiểu Về Ngôn Ngữ Lập Trình C ++ 

1.Cú pháp C ++

Ví dụ: Hãy chia nhỏ đoạn mã sau để hiểu rõ hơn: 

 • Dòng 1: #include <iostream> là thư viện tệp tiêu đề cho phép chúng ta làm việc với các đối tượng đầu vào và đầu ra, chẳng hạn như cout (được sử dụng trong dòng 5). Tệp tiêu đề bổ sung chức năng cho các chương trình C ++.
 • Dòng 2:using namespace stdcó nghĩa là chúng ta có thể sử dụng tên cho các đối tượng và biến từ thư viện chuẩn.
 • Dòng 3: Một dòng trống. C ++ bỏ qua khoảng trắng. Nhưng chúng tôi sử dụng nó để làm cho mã dễ đọc hơn.
 • Dòng 4: Một thứ khác luôn xuất hiện trong chương trình C ++, đó là int main(). Đây được gọi là một hàm . Bất kỳ mã nào bên trong dấu ngoặc nhọn của nó {} sẽ được thực thi.
 • Dòng 5: cout (phát âm là “see-out”) là một đối tượng được sử dụng cùng với toán tử chèn (<<) để xuất / in văn bản. Trong ví dụ của chúng tôi, nó sẽ xuất ra “Hello World“.

Lưu ý: Mọi câu lệnh C ++ đều kết thúc bằng dấu chấm phẩy ;.

⇒Lưu ý: Phần thân của int main() cũng có thể được viết là: int main () { cout << “Hello World! “; return 0; }

Hãy nhớ rằng: Trình biên dịch bỏ qua khoảng trắng. Tuy nhiên, nhiều dòng làm cho mã dễ đọc hơn.

 • Dòng 6: return 0 kết thúc chức năng chính.
 • Dòng 7: Đừng quên thêm dấu ngoặc nhọn đóng } để thực sự kết thúc hàm main.

2.Bỏ qua không gian tên (Omitting Namespace)

 • Bạn có thể thấy một số chương trình C ++ chạy mà không có thư viện không gian tên tiêu chuẩn. Có using namespace std thể bỏ qua dòng và thay thế bằng std từ khóa, theo sau là :: toán tử cho một số đối tượng:

3.Đầu ra C ++ (Văn bản in) (C++ Output (Print Text)

3.1 In văn Bản (Print Text)

 • Đối cout tượng, cùng với << toán tử, được sử dụng để xuất giá trị / in văn bản:

 • Bạn có thể thêm bao nhiêu cout đối tượng tùy thích. Tuy nhiên, lưu ý rằng nó không chèn một dòng mới vào cuối đầu ra:

3.2 Dòng Mới (New Lines)

 • Để chèn một dòng mới, bạn có thể sử dụng \n ký tự: (hai \n ký tự sau nhau sẽ tạo ra một dòng trống)

 • Một cách khác để chèn một dòng mới, là với trình endl điều khiển:

 • Cả hai \n và endl đều được sử dụng để ngắt dòng. Tuy nhiên, \n được sử dụng nhiều nhất.

⇒Ký tự dòng mới ( \n) được gọi là một chuỗi thoát và nó buộc con trỏ phải thay đổi vị trí của nó về đầu dòng tiếp theo trên màn hình. Điều này dẫn đến một dòng mới.

 • Ví dụ về các chuỗi thoát hợp lệ khác là:

4. Nhận xét C ++ (C++ Comments)

Chú thích có thể được sử dụng để giải thích mã C ++ và làm cho nó dễ đọc hơn. Nó cũng có thể được sử dụng để ngăn chặn việc thực thi khi kiểm tra mã thay thế. Nhận xét có thể được xếp đơn hoặc nhiều dòng.

4.1 Nhận xét một dòng

 • Nhận xét một dòng bắt đầu bằng hai dấu gạch chéo về phía trước (//).
 • Bất kỳ văn bản nào ở giữa // và cuối dòng đều bị trình biên dịch bỏ qua (sẽ không được thực thi).

Ví dụ này sử dụng chú thích một dòng trước một dòng mã:

Ví dụ này sử dụng chú thích một dòng ở cuối dòng mã:

4.2 Nhận xét nhiều dòng trong C ++

 • Nhận xét nhiều dòng bắt đầu bằng /* và kết thúc bằng */.
 • Bất kỳ văn bản nào giữa /* và */ sẽ bị trình biên dịch bỏ qua:

KẾT LUẬN: Trong bài viết này, chúng ta đã hiểu về Cú Pháp-Đầu Ra-Nhận Xét trong C ++. Tôi hy vọng bài viết này hữu ích cho bạn. Cảm ơn vì đã đọc!

Hãy bình chọn
106 lượt xem

06/10/2022 Blog Tin Học

Bài viết liên quan

Block "5_tab_footer" not found