Mất 4 phút đọc

Biến Python

Trong bài viết này, Ứng dụng free sẽ cùng các bạn tìm hiểu Về biến trong Python

1.Variables

 • Biến là vùng chứa để lưu trữ các giá trị dữ liệu.

Tạo các biến

 • Python không có lệnh để khai báo một biến.
 • Một biến được tạo ngay khi bạn gán giá trị cho nó lần đầu tiên.

 • Các biến không cần phải được khai báo với bất kỳ kiểu cụ thể nào và thậm chí có thể thay đổi kiểu sau khi chúng đã được thiết lập.

Casting

 • Nếu bạn muốn chỉ định kiểu dữ liệu của một biến, điều này có thể được thực hiện với việc ép kiểu.

Get the Type ( nhận loại)

 • Bạn có thể lấy kiểu dữ liệu của một biến bằng type()hàm.

Single or Double Quotes ( báo giá đơn hay kép)

 • Biến chuỗi có thể được khai báo bằng cách sử dụng dấu nháy đơn hoặc dấu ngoặc kép:

Case-Sensitive (Phân biệt chữ hoa chữ thường)

 • Tên biến phân biệt chữ hoa chữ thường.

2.Tên biến (Variable Names)

Một biến có thể có tên ngắn (như x và y) hoặc tên mô tả hơn (tuổi, tên xe, tổng_lượng). Quy tắc cho các biến Python:

 • Tên biến phải bắt đầu bằng một chữ cái hoặc ký tự gạch dưới
 • Tên biến không thể bắt đầu bằng số
 • Tên biến chỉ có thể chứa các ký tự chữ-số và dấu gạch dưới (Az, 0-9 và _)
 • Tên biến có phân biệt chữ hoa chữ thường (tuổi, Tuổi và TUỔI là ba biến khác nhau)

Ví Dụ:

Tên biến không hợp lệ:

Tên biến nhiều từ

 • Các tên biến có nhiều hơn một từ có thể khó đọc.
 • Có một số kỹ thuật bạn có thể sử dụng để làm cho chúng dễ đọc hơn:

Camel Case ( Trường hợp lạc đà)

 • Mỗi từ, ngoại trừ chữ cái đầu tiên, bắt đầu bằng một chữ cái viết hoa:

Trường hợp Pascal

 • Mỗi từ bắt đầu bằng một chữ cái viết hoa:

Trường hợp rắn (Snake Case)

 • Mỗi từ được phân tách bằng một ký tự gạch dưới:

3.Gán nhiều giá trị

Nhiều giá trị đến nhiều biến

 • Python cho phép bạn gán giá trị cho nhiều biến trong một dòng:
 • Đảm bảo số lượng biến khớp với số giá trị, nếu không bạn sẽ gặp lỗi.

Một giá trị thành nhiều biến

 • Có thể gán cùng một giá trị cho nhiều biến trong một dòng:

Giải nén một Bộ sưu tập (Unpack a Collection)

 • Nếu bạn có một tập hợp các giá trị trong một danh sách, tuple, v.v. Python cho phép bạn trích xuất các giá trị thành các biến. Đây được gọi là giải nén.

4.Biến đầu ra (Output Variables)

 • Hàm Python print()thường được sử dụng để xuất các biến.

 • Trong print()hàm, bạn xuất nhiều biến, được phân tách bằng dấu phẩy:

 • Bạn cũng có thể sử dụng +toán tử để xuất ra nhiều biến:

⇒Lưu ý đến ký tự khoảng trắng sau "Python "và "is ", nếu không có chúng, kết quả sẽ là “Pythonisawesome”.

 • Đối với số, +ký tự hoạt động như một toán tử toán học:

 • Trong print()hàm, khi bạn cố gắng kết hợp một chuỗi và một số với + toán tử, Python sẽ cung cấp cho bạn một lỗi:

→Cách tốt nhất để xuất nhiều biến trong print()hàm là phân tách chúng bằng dấu phẩy, thậm chí còn hỗ trợ các kiểu dữ liệu khác nhau:

5.Biến toàn cục (Global Variables)

 • Các biến được tạo bên ngoài một hàm (như trong tất cả các ví dụ ở trên) được gọi là biến toàn cục.
 • Các biến toàn cục có thể được sử dụng bởi tất cả mọi người, cả bên trong hàm và bên ngoài.
 • Nếu bạn tạo một biến có cùng tên bên trong một hàm, thì biến này sẽ là cục bộ và chỉ có thể được sử dụng bên trong hàm. Biến toàn cục có cùng tên sẽ vẫn như cũ, toàn cục và với giá trị ban đầu.

Từ khóa toàn cầu

 • Thông thường, khi bạn tạo một biến bên trong một hàm, biến đó là cục bộ và chỉ có thể được sử dụng bên trong hàm đó.
 • Để tạo một biến toàn cục bên trong một hàm, bạn có thể sử dụng globaltừ khóa.
 • Ngoài ra, hãy sử dụng globaltừ khóa nếu bạn muốn thay đổi một biến toàn cục bên trong một hàm.

KẾT LUẬN: Trong bài viết này, chúng ta đã hiểu về các biến trong Python. Tôi hy vọng bài viết này hữu ích cho bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết!

Hãy bình chọn
152 lượt xem

12/10/2022 Blog Tin Học

Bài viết liên quan

Block "5_tab_footer" not found