Mất 4 phút đọc

Biến Và User Input Trong Ngôn Ngữ Lập Trình C ++ 

Trong bài viết này, Ứng dụng free sẽ cùng các bạn tìm hiểu Biến Và User Input Trong Ngôn Ngữ Lập Trình C ++ 

1.Biến C ++ (C++ Variables)

Biến là vùng chứa để lưu trữ các giá trị dữ liệu.

Trong C ++, có nhiều Types biến khác nhau (được xác định bằng các từ khóa khác nhau), ví dụ:

 • int– lưu trữ số nguyên (số nguyên), không có số thập phân, chẳng hạn như 123 hoặc -123
 • double- lưu trữ số dấu phẩy động, với số thập phân, chẳng hạn như 19,99 hoặc -19,99
 • char- lưu trữ các ký tự đơn lẻ, chẳng hạn như ‘a’ hoặc ‘B’. Các giá trị Char được bao quanh bởi các dấu ngoặc kép
 • string– lưu trữ văn bản, chẳng hạn như “Hello World”. Giá trị chuỗi được bao quanh bởi dấu ngoặc kép
 • bool– lưu trữ các giá trị với hai trạng thái: đúng hoặc sai

1.1Khai báo (Tạo) các biến

 • Để tạo một biến, hãy chỉ định kiểu và gán cho nó một giá trị
 • Cú pháp:

⇒Trong đó type là một trong các kiểu C ++ (chẳng hạn như int), và variableName là tên của biến (chẳng hạn như x hoặc myName ). Dấu bằng được dùng để gán giá trị cho biến.

 • Để tạo một biến lưu trữ một số, hãy xem ví dụ sau: Tạo một biến có tên là myNum của kiểu int và gán cho nó giá trị 15 :

 • Bạn cũng có thể khai báo một biến mà không cần gán giá trị và chỉ định giá trị sau:

⇒Lưu ý rằng nếu bạn gán một giá trị mới cho một biến hiện có, nó sẽ ghi đè lên giá trị trước đó:

1.2Các loại khác (Other Types)

Trình diễn các kiểu dữ liệu khác:

1.3Hiển thị các biến

 • Đối cout tượng được sử dụng cùng với << toán tử để hiển thị các biến.
 • Để kết hợp cả văn bản và một biến, hãy tách chúng bằng << toán tử:

1.4Thêm các biến cùng nhau

 • Để thêm một biến vào một biến khác, bạn có thể sử dụng + toán tử:

2.Khai báo nhiều biến

 • Để khai báo nhiều biến cùng kiểu (Same Type), hãy sử dụng danh sách được phân tách bằng dấu phẩy:

2.1Một giá trị thành nhiều biến

 • Bạn cũng có thể gán cùng một giá trị (same value) cho nhiều biến trong một dòng:

3.Mã định danh C ++ (C++ Identifiers)

 • Tất cả các biến C ++ phải được xác định bằng các tên duy nhất .
 • Những tên duy nhất này được gọi là định danh .
 • Số nhận dạng có thể là tên ngắn (như x và y) hoặc nhiều tên mô tả hơn (age, sum, totalVolume).

⇒Lưu ý: Bạn nên sử dụng tên mô tả để tạo mã dễ hiểu và có thể bảo trì

 • Các quy tắc chung để đặt tên biến là:
  • Tên có thể chứa các chữ cái, chữ số và dấu gạch dưới
  • Tên phải bắt đầu bằng chữ cái hoặc dấu gạch dưới (_)
  • Tên phân biệt chữ hoa chữ thường ( myVar và myvar là các biến số khác nhau)
  • Tên không được chứa khoảng trắng hoặc các ký tự đặc biệt như !, #,%, v.v.
  • Các từ dành riêng (như từ khóa C ++, chẳng hạn như int) không thể được sử dụng làm tên

4.Hằng số C ++ (Constants)

 • Hằng số là khi bạn không muốn người khác (hoặc chính mình) ghi đè các giá trị biến hiện có, hãy sử dụng const từ khóa (từ khóa này sẽ khai báo biến là “hằng số“, có nghĩa là không thể thay đổi và chỉ đọc )

 • Bạn nên luôn khai báo biến là hằng số khi bạn có các giá trị không có khả năng thay đổi:

5.Đầu vào của người dùng C ++ (C++ User Input)

 • Bạn đã biết rằng nó cout được sử dụng để xuất (in) các giá trị. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cin để lấy thông tin đầu vào của người dùng.
 • cin là một biến được xác định trước đọc dữ liệu từ bàn phím với toán tử trích xuất ( >>).
 • Trong ví dụ sau, người dùng có thể nhập một số được lưu trữ trong biến x. Sau đó, chúng tôi in giá trị của x :

 • cout được phát âm là “see-out”. Được sử dụng cho output và sử dụng toán tử chèn (<<)
 • cin được phát âm là “see-in”. Được sử dụng cho input và sử dụng toán tử trích xuất (>>)

Tạo một Máy tính Đơn giản

Trong ví dụ này, người dùng phải nhập hai số. Sau đó, chúng tôi in ra tổng bằng cách tính (cộng) hai số:

KẾT LUẬN: Trong bài viết này, chúng ta đã hiểu về Biến-User Input trong C ++. Tôi hy vọng bài viết này hữu ích cho bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết!

Hãy bình chọn
194 lượt xem

06/10/2022 Blog Tin Học

Bài viết liên quan

1 bình luận
Bình luận của bạn

Block "5_tab_footer" not found