Mất 2 phút đọc

Bộ Đối Tượng JavaScript

1.Bộ JavaScript

 • Bộ JavaScript là một tập hợp các giá trị duy nhất.
 • Mỗi giá trị chỉ có thể xuất hiện một lần trong một Tập hợp.
 • Một Tập hợp có thể chứa bất kỳ giá trị nào của bất kỳ kiểu dữ liệu nào.

2.Phương pháp

3.Cách tạo một tập hợp

 • Có thể tạo Bộ JavaScript bằng cách:
  • Truyền một mảng tớinew Set()
  • Tạo một Tập hợp mới và sử dụng add()để thêm các giá trị
  • Tạo một Tập hợp mới và sử dụng add()để thêm các biến

4.Phương thức Set () mới

 • Truyền một Mảng cho hàm new Set()tạo:

 • Tạo một Tập hợp và thêm các giá trị chữ:

 • Tạo một Tập hợp và thêm các biến:

5.Phương thức add ()

 • Nếu thêm các phần tử bằng nhau, chỉ phần tử đầu tiên sẽ được lưu:

6.Phương thức forEach ()

 • Phương thức forEach() này gọi một hàm cho mỗi phần tử Set:

7.Phương thức giá trị ()

 • Phương thức values() trả về một đối tượng Iterator chứa tất cả các giá trị trong một Tập hợp:

 • Có thể sử dụng đối tượng Iterator để truy cập các phần tử:

8.Phương thức các phím ()

 • Một Bộ không có phím. keys()trả về giống như values().
 • Điều này làm cho bộ tương thích với Maps.

9.Phương thức entry ()

 • Một Bộ có phím. entries()trả về cặp [giá trị, giá trị] thay vì cặp [khóa, giá trị].
 • Điều này làm cho bộ tương thích với Maps:

10.Bộ là Đối tượng (Sets are Objects)

 • Đối với một Tập hợp, typeoftrả về đối tượng:

 • Đối với một Tập hợp, instanceof Settrả về true:

KẾT LUẬN: Tôi hy vọng bài viết này hữu ích cho bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết!

Hãy bình chọn
290 lượt xem

17/10/2022 Blog Tin Học

Bài viết liên quan

Block "5_tab_footer" not found