Mất 1 phút đọc

Các cấu trúc điều kiện trong C#

Nội dung

  • if, if else, if lồng nhau
  • Toán tử 3 ngôi
  • switch

If, if else, if lồng nhau

if (<điều kiện> )
{
<Công việc 1>;
}
else
{
<Công việc 2>;
}

Ví dụ 1

if (i % 2 == 0)
Console.WriteLine(“i la so chan”);
else
Console.WriteLine(“i la so le”);

Ví dụ 2

if ((y % 4 == 0 &&y%100!=0) || y%400==0)
Console.WriteLine(“y la năm nhuận”);
else
Console.WriteLine(“y không là năm nhuận”);

Toán tử 3 ngôi

Có dạng:

  •   <Điều kiện> ? <Biểu thức 1> : <Biểu thức 2>
  • Nếu <Điều kiện> đúng thì <Biểu thức 1> thực hiện, ngược lại <Biểu thức 2> thực hiện
  • Là dạng rút gọn của if…else

Ví dụ

string a = (i % 2 == 0) ? “so chan” : “so le”

Dùng toán tử 3 ngôi để xuất xếp loại:

Gọi x là điểm nhập vào từ bàn phím
Nếu [8..10] -> Giỏi
[6.5..8) -> khá
[5..6.5) -> trung bình
[0…5) -> yếu

Cấu trúc switch

switch (<biến cần kiểm tra>)
{
case <giá trị 1>:
<công việc 1>;
break;
case <giá trị 2>:
<công việc 2>;
break;

default:
<công việc nếu không thuộc trường hợp nào ở trên>;
break;
}

Ví dụ

switch (i)
{
case 1:
Console.WriteLine(“so 1”);
break;
case 2:
Console.WriteLine(“so 2”);
break;
default:
Console.WriteLine(“default”);
break;
}

Bài tập dành cho bạn

Bài tập 1:

Cho a,b là 2 số nguyên, kt là 1 ký tự nhập từ bàn phím (+,-,*,/). Nếu nhập kt là phép toán nào thì tự động tính toán cho a,b.

Bài 2:

Nhập vào 1 tháng hỏi tháng đó có bao nhiêu ngày, nếu là tháng 2 thì yêu cầu nhập năm để kiểm tra năm nhuần, năm nhuần tháng 2 có 29 ngày, ko nhuần thì có 28 ngày.

5/5 - (1 Bình chọn)
579 lượt xem

07/03/2022 Ứng Dụng Miễn Phí

Bài viết liên quan

Block "5_tab_footer" not found