Mất 2 phút đọc

Các cấu trúc lặp trong C#

Nội dung

 • Cấu trúc do…while
 • Cấu trúc while
 • Cấu trúc for
 • Cấu trúc foreach

Cấu trúc do…while

Cú pháp:

do {
statement;
}while(expression);

Ý nghĩa:

 • B1: Statement được thực hiện
 • B2: Expression được định trị.
 • Nếu expression là true thì quay lại bước 1
 • Nếu expression là false thì thoát khỏi vòng lặp.

Để thoát vòng lặp: dùng break

Để kết thúc sớm 1 vòng lặp: dùng continue

Nhận xét:

 • Vòng lặp được chạy ít nhất 1 lần

Ví dụ
n = 1;
i = 1;
do
{
n *= i;
i++;
} while (i<=5);
Console.WriteLine(“5! = {0}”, n);

Cấu trúc while

Cú pháp:

while(expression)
statement;

Ý nghĩa:

 • B1: Expression được định trị
 • B2: Nếu kết quả là true thì statement thực thi và quay lại B1
 • B3: Nếu kết quả là false thì thoát khỏi vòng lặp while.

Để thoát vòng lặp: dùng break

Để kết thúc sớm 1 vòng lặp: dùng continue

Lệnh trong while có thể không được thực hiện lần nào

Ví dụ:

n = 1;
i = 1;
while (i <= 5)
{
n *= i;
i++;
}
Console.WriteLine(“5 giai thua la : {0}”, n);

Cấu trúc for

Cú pháp:

for (Exp1; Exp2; Exp3)
statement;

Ý nghĩa:

 • Exp1: là biểu thức khởi tạo được thực hiện.
 • Exp2: là biểu thức điều kiện
 • Exp3: biểu thức điều khiển lặp

Để thoát vòng lặp: dùng break

Để kết thúc sớm 1 vòng lặp: dùng continue

Ví dụ:

int i;
int n = 1;
for(i=1; i<=5; i++)
{
n *= i;
}
Console.WriteLine(“5 giai thừa là : {0}”, n);

Cấu trúc foreach

Cú pháp:

foreach(<biến lặp> in <mảng, tập hợp>)
{
<Công việc>;
}

Ví dụ:

string str = “abcde”;
string newCh = “”;
string ch = “”;
foreach(char c in str)
{
ch = char.ToUpper(c).ToString();
newCh += ch;
}

Tổng kết bài học

 • do … while: phù hợp với suy nghĩ tự nhiên khi thiết kế thuật toán.
 • while: khắc phục một số trường hợp lỗi của phát biểu do … while
 • for: cách viết ngắn gọn của phát biểu while, sử dụng khi điều kiện lặp phụ thuộc vào biến lặp và số lần lặp có thể biết trước
 • foreach: duyệt đối tượng trong tập danh sách
5/5 - (2 Bình chọn)
510 lượt xem

07/03/2022 Ứng Dụng Miễn Phí

Bài viết liên quan

Block "5_tab_footer" not found