Mất 2 phút đọc

Các Hàm Trong C ++

Trong bài viết này, Ứng dụng free sẽ cùng các bạn tìm hiểu Các Hàm Trong C ++

1.Các Hàm Trong C ++ (C ++ Functions)

 • Hàm là một khối mã chỉ chạy khi nó được gọi.
 • Có thể truyền dữ liệu, được gọi là tham số, vào một hàm.
 • Các hàm được sử dụng để thực hiện các hành động nhất định và chúng rất quan trọng để sử dụng lại mã: Xác định mã một lần và sử dụng nó nhiều lần.

Tạo một chức năng:

 • C ++ cung cấp một số hàm được xác định trước, chẳng hạn như main(), được sử dụng để thực thi mã. Nhưng bạn cũng có thể tạo các chức năng của riêng mình để thực hiện các hành động nhất định.
 • Để tạo (thường được gọi là khai báo) một hàm, hãy chỉ định tên của hàm, theo sau là dấu ngoặc đơn () :

⇒Giải thích ví dụ:

 • myFunction()là tên của hàm
 • voidnghĩa là hàm không có giá trị trả về. Bạn sẽ tìm hiểu thêm về các giá trị trả về sau trong chương tiếp theo
 • bên trong hàm (phần thân), thêm mã xác định những gì hàm phải làm

Gọi một hàm

 • Các hàm đã khai báo không được thực thi ngay lập tức. Chúng được “lưu để sử dụng sau”, và sẽ được thực thi sau, khi chúng được gọi.
 • Để gọi một hàm, hãy viết tên hàm theo sau bởi hai dấu ngoặc đơn () và dấu chấm phẩy;
 • Trong ví dụ sau, myFunction()được sử dụng để in một văn bản (hành động), khi nó được gọi:

Ví Dụ:

Bên trong main, hãy gọi myFunction():

Một hàm có thể được gọi nhiều lần:

Khai báo và định nghĩa hàm

 • Một hàm C ++ bao gồm hai phần:
  • Khai báo: kiểu trả về, tên của hàm và các tham số (nếu có)
  • Định nghĩa: phần thân của hàm (mã được thực thi)

⇒Nếu một hàm do người dùng xác định, chẳng hạn như myFunction()được khai báo sau main()hàm, sẽ xảy ra lỗi :

⇒Tuy nhiên, có thể tách biệt phần khai báo và phần định nghĩa của hàm – để tối ưu hóa mã. Bạn sẽ thường thấy các chương trình C ++ có khai báo hàm ở trên main()và định nghĩa hàm ở dưới main(). Điều này sẽ làm cho mã được tổ chức tốt hơn và dễ đọc hơn:

KẾT LUẬN: Trong bài viết này, chúng ta đã hiểu về Các Hàm Trong C ++ (C ++ Functions). Tôi hy vọng bài viết này hữu ích cho bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết!

Hãy bình chọn
175 lượt xem

10/10/2022 Blog Tin Học

Bài viết liên quan

Block "5_tab_footer" not found