Mất 2 phút đọc

Các Kiểu Dữ Liệu C ++

Trong bài viết này, Ứng dụng free sẽ cùng các bạn tìm hiểu Các Kiểu Dữ Liệu Trong Ngôn Ngữ Lập Trình C ++ 

1.Các kiểu dữ liệu C ++ (Data Types C ++)

 • Như đã giải thích trong chương Biến , một biến trong C ++ phải là một kiểu dữ liệu được chỉ định:

1.1Các kiểu dữ liệu cơ bản

2.Loại số (Numeric Types)

 • Sử dụng int khi bạn cần lưu trữ một số nguyên không có số thập phân, như 35 hoặc 1000, và float khi double bạn cần một số dấu phẩy động (có số thập phân), như 9,99 hoặc 3,14515.
 • int

 • float:

 • double:

⇒float so với double: Độ chính xác của giá trị dấu phẩy động cho biết giá trị có thể có bao nhiêu chữ số sau dấu thập phân. Độ chính xác của float chỉ là sáu hoặc bảy chữ số thập phân, trong khi double các biến có độ chính xác khoảngb15 chữ số. Do đó sẽ an toàn hơn khi sử dụng doubleb cho hầu hết các phép tính.

2.1Số khoa học

 • Số dấu phẩy động cũng có thể là một số khoa học với chữ “e” để biểu thị lũy thừa của 10:

3.Các kiểu dữ liệu Boolean trong C ++

 • Kiểu dữ liệu boolean được khai báo với bool từ khóa và chỉ có thể nhận các giá trị true hoặc false.
 • Khi giá trị được trả về, true = 1và false = 0.
 • Giá trị boolean chủ yếu được sử dụng để kiểm tra có điều kiện.

4.Các kiểu dữ liệu ký tự C ++

 • Kiểu char dữ liệu được sử dụng để lưu trữ một ký tự. Ký tự phải được bao quanh bởi các dấu ngoặc kép, như ‘A’ hoặc ‘c’:

 • Có thể sử dụng các giá trị ASCII để hiển thị các ký tự nhất định:

5.Các kiểu dữ liệu chuỗi C ++(String Data Types C ++)

 • Các loại chuỗi type string được sử dụng để lưu trữ một chuỗi ký tự (văn bản). Đây không phải là một kiểu cài sẵn, nhưng nó hoạt động giống như một kiểu trong cách sử dụng cơ bản nhất.
 • Giá trị chuỗi phải được bao quanh bởi dấu ngoặc kép

 • Để sử dụng chuỗi, bạn phải bao gồm tệp tiêu đề bổ sung trong mã nguồn, <string> thư viện:

KẾT LUẬN: Trong bài viết này, chúng ta đã hiểu về Các Kiểu Dữ Liệu Trong Ngôn Ngữ Lập Trình C ++ . Tôi hy vọng bài viết này hữu ích cho bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết!

Hãy bình chọn
184 lượt xem

06/10/2022 Blog Tin Học

Bài viết liên quan

1 bình luận
Bình luận của bạn

Block "5_tab_footer" not found