Mất 4 phút đọc

Chuỗi C ++

Trong bài viết này, Ứng dụng free sẽ cùng các bạn tìm hiểu Các Chuỗi C ++  Trong Ngôn Ngữ Lập Trình C ++ 

1.Chuỗi C ++ (C++ Strings)

 • Chuỗi được sử dụng để lưu trữ văn bản.
 • Một string biến chứa một tập hợp các ký tự được bao quanh bởi dấu ngoặc kép:

Ví dụ: Tạo một biến kiểu string và gán cho nó một giá trị:

 • Để sử dụng chuỗi, bạn phải bao gồm tệp tiêu đề bổ sung trong mã nguồn, <string> thư viện:

Ví dụ:

2.Kết nối chuỗi trong C ++ (String Concatenation)

 • Toán tử + có thể được sử dụng giữa các chuỗi để thêm chúng lại với nhau để tạo thành một chuỗi mới. Điều này được gọi là nối (Concatenation):

Ví dụ:

 • Một chuỗi trong C ++ thực sự là một đối tượng, chứa các hàm có thể thực hiện các thao tác nhất định trên chuỗi.
 • Ví dụ: bạn cũng có thể nối các chuỗi với append() hàm:

3.C ++ Số và Chuỗi (Adding Numbers and Strings)

 • C ++ sử dụng  + toán tử cho cả phép cộng và phép nối .
 • Các số được thêm vào. Các chuỗi được nối với nhau.

Nếu bạn thêm hai số, kết quả sẽ là một số:

Nếu bạn thêm hai chuỗi, kết quả sẽ là một chuỗi nối:

 

Nếu bạn cố gắng thêm một số vào một chuỗi, sẽ xảy ra lỗi:

4.Độ dài chuỗi C ++ (String Length)

 • Để lấy độ dài của một chuỗi, hãy sử dụng length() hàm:\

 • Có thể thấy một số chương trình C ++ sử dụng size() hàm để lấy độ dài của một chuỗi. Đây chỉ là một bí danh của length(). Nó hoàn toàn phụ thuộc vào bạn nếu bạn muốn sử dụng length() hoặc size():

5.Chuỗi truy cập C ++ (Access Strings)

5.1Truy cập chuỗi

 • Có thể truy cập các ký tự trong một chuỗi bằng cách tham chiếu đến số chỉ mục của nó bên trong dấu ngoặc vuông [].

Ví dụ này in ký tự đầu tiên trong myString :

Lưu ý: Chỉ mục chuỗi bắt đầu bằng 0: [0] là ký tự đầu tiên. [1] là ký tự thứ hai, v.v.

Ví dụ này in ký tự thứ hai trong myString :

5.2Thay đổi ký tự chuỗi

 • Để thay đổi giá trị của một ký tự cụ thể trong một chuỗi, hãy tham khảo số chỉ mục và sử dụng dấu ngoặc kép:
 • Có thể truy cập các ký tự trong một chuỗi bằng cách tham chiếu đến số chỉ mục của nó bên trong dấu ngoặc vuông [].

Ví dụ này in ký tự đầu tiên trong myString :

6.Các ký tự đặc biệt trong C ++ (Special Characters)

 •  Bởi vì chuỗi phải được viết trong dấu ngoặc kép, C ++ sẽ hiểu sai chuỗi này và tạo ra lỗi:

 • Giải pháp để tránh vấn đề này là sử dụng ký tự thoát dấu gạch chéo ngược .
 • Dấu gạch chéo ngược ( \ ) ký tự thoát biến các ký tự đặc biệt thành các ký tự chuỗi:

 • Trình tự \"  chèn một dấu ngoặc kép trong một chuỗi:

 • Trình tự \'  chèn một dấu ngoặc kép trong một chuỗi:

 • Chuỗi \\  chèn một dấu gạch chéo ngược trong một chuỗi:

 • Các ký tự thoát phổ biến khác trong C ++ là:

7.Chuỗi nhập liệu của người dùng C ++ (User Input Strings)

 • Có thể sử dụng toán tử trích xuất >> để cin hiển thị một chuỗi được nhập bởi người dùng:
 • Tuy nhiên, cin hãy coi một khoảng trắng (khoảng trắng, các tab, v.v.) là một ký tự kết thúc, có nghĩa là nó chỉ có thể hiển thị một từ duy nhất (ngay cả khi bạn nhập nhiều từ):

 • Đó là lý do tại sao khi làm việc với chuỗi ký tự, chúng ta thường sử dụng getline() hàm đọc một dòng văn bản. Nó nhận cin là tham số đầu tiên và biến chuỗi là tham số thứ hai

8.Không gian tên chuỗi C ++ (String Namespace)

 • Có thể thấy một số chương trình C ++ chạy mà không có thư viện không gian tên tiêu chuẩn. Có using namespace std thể bỏ qua dòng này và thay thế bằng std từ khóa, theo sau là :: toán tử cho string (cout) các đối tượng:

KẾT LUẬN: Trong bài viết này, chúng ta đã hiểu về Các Chuỗi (C ++Strings) Trong Ngôn Ngữ Lập Trình C ++ . Tôi hy vọng bài viết này hữu ích cho bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết!

Hãy bình chọn
160 lượt xem

07/10/2022 Blog Tin Học

Bài viết liên quan

Block "5_tab_footer" not found