Mất 2 phút đọc

Chuỗi Python

Trong bài viết này, Ứng dụng free sẽ cùng các bạn tìm hiểu phần còn lại của Các Chuỗi Python.

1.Kết nối chuỗi (String Concatenation)

 • Để nối hoặc kết hợp hai chuỗi, bạn có thể sử dụng toán tử +.

2.Định dạng chuỗi (String Format)

 • Như chúng ta đã học trong chương Biến trong Python, chúng ta không thể kết hợp chuỗi và số như sau:

 • Phương thức format()này nhận các đối số được truyền vào, định dạng chúng và đặt chúng vào chuỗi nơi có trình giữ chỗ {}:

 • Phương thức format () nhận số lượng đối số không giới hạn và được đặt vào các trình giữ chỗ tương ứng:

 • Có thể sử dụng số chỉ mục {0}để đảm bảo các đối số được đặt vào đúng chỗ dành sẵn:

3.Ký tự thoát (Escape Characters)

 • Để chèn các ký tự không hợp lệ trong một chuỗi, hãy sử dụng một ký tự thoát.
 • Ký tự thoát là một dấu gạch chéo ngược \theo sau là ký tự bạn muốn chèn.

Ví dụ: Về một ký tự không hợp lệ là một dấu ngoặc kép bên trong một chuỗi được bao quanh bởi dấu ngoặc kép:

→Để khắc phục sự cố này, hãy sử dụng ký tự thoát \":

 • Các ký tự thoát khác được sử dụng trong Python:

4.Phương thức chuỗi (String Methods)

 • Python có một tập hợp các phương thức tích hợp sẵn mà bạn có thể sử dụng trên các chuỗi.
 • Tất cả các phương thức chuỗi đều trả về giá trị mới. Chúng không thay đổi chuỗi gốc.
 • Các phương thức biến đổi:
  • Phương thức capitalize
  • Phương thức upper
  • Phương thức lower
  • Phương thức swapcase
  • Phương thức title
 • Các phương thức định dạng:
  • Phương thức center
  • Phương thức rjust
  • Phương thức ljust
 • Các phương thức xử lí:
  • Phương thức encode
  • Phương thức join
  • Phương thức replace
  • Phương thức rstrip
  • Phương thức strip

KẾT LUẬN: Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu phần còn lại của các chuỗi Python. Tôi hy vọng bài viết này hữu ích cho bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết!

317 lượt xem

12/10/2022 Blog Tin Học

Bài viết liên quan

Block "5_tab_footer" not found