Mất 3 phút đọc

Chuỗi Python

Trong bài viết này, Ứng dụng free sẽ cùng các bạn tìm hiểu Các Chuỗi Python.

1.Chuỗi Python (Python Strings)

 • Các chuỗi trong python được bao quanh bởi dấu ngoặc kép đơn hoặc dấu ngoặc kép.
 • ‘xin chào’ cũng giống như “xin chào” .
 • Bạn có thể hiển thị một chuỗi ký tự bằng print()hàm

Gán chuỗi cho một biến

 • Việc gán một chuỗi cho một biến được thực hiện với tên biến theo sau là dấu bằng và chuỗi

Chuỗi nhiều dòng

 • Bạn có thể gán một chuỗi nhiều dòng cho một biến bằng cách sử dụng ba dấu ngoặc kép

 • Hoặc ba dấu ngoặc kép:

Lưu ý: trong kết quả, các dấu ngắt dòng được chèn vào cùng một vị trí như trong mã.

Chuỗi là Mảng

 • Giống như nhiều ngôn ngữ lập trình phổ biến khác, chuỗi trong Python là các mảng byte đại diện cho các ký tự unicode.
 • Tuy nhiên, Python không có kiểu dữ liệu ký tự, một ký tự đơn giản chỉ là một chuỗi có độ dài là 1.
 • Dấu ngoặc vuông có thể được sử dụng để truy cập các phần tử của chuỗi.

Vòng qua một chuỗi

 • Vì chuỗi là mảng, chúng ta có thể lặp qua các ký tự trong một chuỗi, bằng một forvòng lặp.

Chiều dài chuỗi

 • Để lấy độ dài của một chuỗi, hãy sử dụng len()hàm.

Kiểm tra chuỗi (Check String)

 • Để kiểm tra xem một cụm từ hoặc ký tự nhất định có trong một chuỗi hay không, chúng ta có thể sử dụng từ khóa in.

 • Sử dụng nó trong một ifcâu lệnh:

Kiểm tra nếu Không (Check if NOT)

 • Để kiểm tra xem một cụm từ hoặc ký tự nào đó KHÔNG có trong một chuỗi hay không, chúng ta có thể sử dụng từ khóa not in.

 • Sử dụng nó trong một ifcâu lệnh:

2.Chuỗi cắt (Slicing Strings)

 • Bạn có thể trả về một loạt các ký tự bằng cách sử dụng cú pháp lát cắt.
 • Chỉ định chỉ mục bắt đầu và chỉ mục kết thúc, được phân tách bằng dấu hai chấm, để trả về một phần của chuỗi.

Lưu ý: Ký tự đầu tiên có chỉ số 0.

Cắt ngay từ đầu

 • Bằng cách loại bỏ chỉ mục bắt đầu, phạm vi sẽ bắt đầu ở ký tự đầu tiên:

 

Cắt đến tận cùng

 • Bằng cách loại bỏ chỉ mục cuối , phạm vi sẽ đi đến cuối:

Lập chỉ mục tiêu cực

 • Sử dụng các chỉ mục phủ định để bắt đầu lát từ cuối chuỗi:

Ví dụ: Nhận các ký tự: Từ: “o” trong “Thế giới!” (vị trí -5). Tới, nhưng không bao gồm: “d” trong “Thế giới!” (vị trí -2):

3.Sửa đổi chuỗi (Modify Strings)

 • Python có một tập hợp các phương thức tích hợp sẵn mà bạn có thể sử dụng trên các chuỗi.

Chữ hoa (Upper Case)

Chữ thường (Lower Case)

Xóa khoảng trắng

 • Khoảng trắng là khoảng trắng trước và / hoặc sau văn bản thực, và rất thường xuyên bạn muốn xóa khoảng trắng này.

Thay thế chuỗi (Replace String)

Chia chuỗi (Split String)

 • Phương split()thức trả về một danh sách trong đó văn bản giữa dấu phân cách đã chỉ định trở thành các mục danh sách.

KẾT LUẬN: Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu phần đầu của các kiểu dữ liệu Python. Tôi hy vọng bài viết này hữu ích cho bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết!

412 lượt xem

12/10/2022 Blog Tin Học

Bài viết liên quan

Block "5_tab_footer" not found