Mất 1 phút đọc

DateTimePicker & MonthCalendar Trong C#

DateTimePicker & MonthCalendar Trong C#

  • DateTimePicker trong C#
  • MonthCalendar trong C#

  • Các DatePicker control dùng để hiển thị ngày tháng năm.

  • Các thuộc tính quan trọng:

    • Định dạng kiểu hiển thị của ngày: 

    • Định dạng kiểu hiển thị của giờ : 

    • Định dạng kiểu hiển thị của tháng: 

Ví dụ sử dụng DateTimePicker và MonthCalendar trong C#

KẾT LUẬN: Ứng dụng free   xin chia sẻ những kiến thức nền tảng bài học về DateTimePicker & MonthCalendar trong C# . Trong quá trình thao tác bạn không thực hiện được hãy để lại bình luận bên dưới để được hỗ trợ. 

Hãy bình chọn
415 lượt xem

23/08/2022 Blog Tin Học

Bài viết liên quan

Block "5_tab_footer" not found