Mất 2 phút đọc

Kiểu dữ liệu, biến và biểu thức trong c#

Nội dung

 • Các Kiểu dữ liệu trong C#
 • Khái niệm về biến, cách thức và quy tắc đặt tên biến, hằng số
 • Cách thức ép kiểu trong C#
 • Implicit type trong C#
 • Khai báo hằng số
 • Biểu thức

Các Kiểu dữ liệu trong C#

 Data Type Description Size(bits) Range Example
int Whole numbers 32 –231 through 231 – 1 int nSize;
long Whole numbers

(bigger range)

64 –263 through 263 – 1 long lSize;
float Floating-point numbers 32 ±1.5 × 1045  through ±3.4 × 1038 float fDelta;
double Double-precision (more accurate) floating-point numbers 64 ±5.0 × 10−324 through ±1.7 × 10308 double dDelta;
decimal Monetary values 128 28 significant figures decimal decKe;
string Sequence of characters 16 bits per character Not applicable string strName;
char Single character 16 0 through 216 – 1 char chrAns;
bool Boolean 8 True or false bool bRet;

Khái niệm về biến

Biến trong C# là gì?

 • Là tên gọi cho một vùng nhớ (bên trong bộ nhớ máy tính khi chương trình được chạy) có khả năng chứa được một giá trị = một dữ liệu
 • Được khai báo và sử dụng để chứa dữ liệu của chương trình

Cách khai báo biến trong C#

 • kiểu_biến tên_biến [= giá_trị];
 • Ví dụ
 • int age;
 • string chuoi = “xin chao”;

Tên biến phân biệt chữ hoa và chữ thường

 • tenBien khác với TenBien và Tenbien

Không bắt đầu bằng số

Không chứa các ký tự đặt biệt như ~ ! @  # $ % ^ & * ( )

Không đặt tên biến trùng với từ khoá

 • string, int, private ß tên không hợp lệ

Quy tắc camel

Khi khai báo biến nên khởi tạo giá trị mặc định cho biến

int nSize=0;
String strName=“”;

Cách thức ép kiểu trong C#

 • Trong quá trình tính toán đôi khi kết quả trả về không còn giống với kiểu dữ liệu chỉ định ban đầu nên ta cần ép kiểu
 • Ép kiểu rộng: Đưa từ kiểu có vùng lưu trữ nhỏ lên kiểu có vùng lưu trữ lớnèkhông sợ mất mát dữ liệu.
 • Ép kiểu hẹp: Đưa từ kiểu có vùng lưu trữ lớn về kiểu có vùng lưu trữ nhỏècó thể bị mất mát dữ liệu

Ép kiểu rộng: int -> long ->  float -> double

 • double x = (double)1/2;

Ép kiểu hẹp: double ->  float -> long -> int

 • int x= (int)1.0/2

Implicit type trong C#

# hỗ trợ khai báo biến mà không cần xác định trước kiểu dữ liệu, C# sẽ tự nội suy ra kiểu dữ liệu khi biến được gán giá trị ngay lần đầu tiên.

Ví dụ: “3/10/2010” -> string, not date

Khi đổi giá trị thì bắt buộc phải cùng kiểu với giá trị được gán ban đầu cho biến.

var x = 113;
var y = “1/1/2012”;
var z = 1.7;
var k = new DateTime(2012, 1, 1);
string msg = “x type=”+x.GetType() + “\n”+
“y type = “+y.GetType() + “\n” +
“z type =”+z.GetType() + “\n” +
“k type = ” + k.GetType();
MessageBox.Show(msg);

Hằng số trong C#

Trong quá trình thực thi phần mềm, có những giá trị được cố định trong hệ thống, những giá trị này thường được khai báo Hằng Số .

const double PI=3.14;

Biểu thức

Biểu thức là một phép toán đơn giản
int x=5+3;
Biểu thức là một phép toán phức tạp
int x=(5+3)*(4-2)/6
Biểu thức là sự kết hợp giữa các phép toán và các phương thức:
double x=fn(9)*fn(8)+2-(8*2)+3

5/5 - (1 Bình chọn)
771 lượt xem

07/03/2022 Ứng Dụng Miễn Phí

Bài viết liên quan

Block "5_tab_footer" not found