Mất 5 phút đọc

Mảng C ++ (C++ Arrays)

Trong bài viết này, Ứng dụng free sẽ cùng các bạn tìm hiểu Các Mảng C ++ (C++ Arrays) Trong Ngôn Ngữ Lập Trình C ++ 

1.Mảng C ++

 • Mảng được sử dụng để lưu trữ nhiều giá trị trong một biến duy nhất, thay vì khai báo các biến riêng biệt cho từng giá trị.
 • Để khai báo một mảng, hãy xác định kiểu biến, chỉ định tên của mảng, theo sau là dấu ngoặc vuông và chỉ định số phần tử mà nó sẽ lưu trữ:

 • Bây giờ chúng ta đã khai báo một biến chứa một mảng bốn chuỗi. Để chèn các giá trị vào nó, chúng ta có thể sử dụng một ký tự mảng – đặt các giá trị trong danh sách được phân tách bằng dấu phẩy, bên trong dấu ngoặc nhọn:

 • Để tạo một mảng ba số nguyên, bạn có thể viết:

1.1Truy cập các phần tử của một mảng

 • Bạn truy cập một phần tử mảng bằng cách tham chiếu đến số chỉ mục bên trong dấu ngoặc vuông [].
 • Câu lệnh này truy cập giá trị của phần tử đầu tiên trong ô tô 

Ví Dụ

Lưu ý: Chỉ mục mảng bắt đầu bằng 0: [0] là phần tử đầu tiên. [1] là phần tử thứ hai, v.v.

1.2Thay đổi một phần tử mảng

 • Để thay đổi giá trị của một phần tử cụ thể, hãy tham khảo số chỉ mục:

Ví Dụ:

2.Mảng và vòng lặp trong C ++

 • Có thể lặp qua các phần tử của mảng bằng for vòng lặp.

Ví dụ sau xuất ra tất cả các phần tử trong mảng ô tô :

Ví dụ sau xuất chỉ mục của mỗi phần tử cùng với giá trị của nó:

3.Bỏ qua kích thước mảng

 • Bạn không cần phải chỉ định kích thước của mảng. Nhưng nếu bạn không, nó sẽ chỉ lớn bằng các phần tử được chèn vào đó:

 • Điều này là hoàn toàn tốt. Tuy nhiên, vấn đề nảy sinh nếu bạn muốn có thêm không gian cho các yếu tố trong tương lai. Sau đó, bạn phải ghi đè các giá trị hiện có:

 • Nếu bạn chỉ định kích thước, mảng sẽ dành thêm không gian:

 • Bây giờ bạn có thể thêm phần tử thứ tư và thứ năm mà không cần ghi đè những phần tử khác:

Ví Dụ:

3.1Bỏ qua các phần tử trên khai báo

 • Cũng có thể khai báo một mảng mà không cần chỉ định các phần tử trên khai báo và thêm chúng sau:

3.Kích thước mảng trong C ++

 • Để nhận kích thước của một mảng, bạn có thể sử dụng sizeof() toán tử:

Ví Dụ:

⇒Tại sao kết quả lại hiển thị 20thay vì 5, khi mảng có 5 phần tử:

 • Đó là vì sizeof()toán tử trả về kích thước của một kiểu tính bằng byte .
 • Bạn đã học được từ chương Kiểu dữ liệu rằng một int kiểu thường là 4 byte, vì vậy từ ví dụ trên, 4 x 5 (4 byte x 5 phần tử) = 20 byte .

Để biết một mảng có bao nhiêu phần tử , bạn phải chia kích thước của mảng cho kích thước của kiểu dữ liệu mà nó chứa:

4.Mảng đa chiều trong C ++

 • Mảng nhiều chiều là một mảng của các mảng.
 • Để khai báo một mảng nhiều chiều, hãy xác định kiểu biến, chỉ định tên của mảng, theo sau là dấu ngoặc vuông cho biết mảng chính có bao nhiêu phần tử, tiếp theo là một tập hợp dấu ngoặc vuông khác cho biết mảng con có bao nhiêu phần tử :

 • Như với các mảng thông thường, bạn có thể chèn các giá trị bằng một ký tự mảng – một danh sách được phân tách bằng dấu phẩy bên trong dấu ngoặc nhọn. Trong một mảng nhiều chiều, mỗi phần tử trong một ký tự mảng là một ký tự mảng khác.

 • Mỗi tập hợp các dấu ngoặc vuông trong khai báo mảng sẽ thêm một thứ nguyên khác vào một mảng. Một mảng như trên được cho là có hai chiều.
 • Mảng có thể có bất kỳ số thứ nguyên nào. Mảng càng có nhiều thứ nguyên thì mã càng trở nên phức tạp. Mảng sau có ba thứ nguyên:

4.1Truy cập các phần tử của một mảng đa chiều

 • Để truy cập một phần tử của mảng nhiều chiều, hãy chỉ định số chỉ mục trong mỗi kích thước của mảng.
 • Câu lệnh này truy cập giá trị của phần tử trong hàng đầu tiên (0) và cột thứ ba (2) của mảng chữ cái .

⇒Hãy nhớ rằng: Chỉ mục của mảng bắt đầu bằng 0: [0] là phần tử đầu tiên. [1] là phần tử thứ hai, v.v.

4.2Thay đổi các phần tử trong một mảng đa chiều

 • Để thay đổi giá trị của một phần tử, hãy tham khảo số chỉ mục của phần tử trong mỗi thứ nguyên:

Ví Dụ:

4.3Vòng qua một mảng đa chiều

 • Để lặp qua một mảng nhiều chiều, bạn cần một vòng lặp cho mỗi kích thước của mảng.

Ví dụ sau xuất ra tất cả các phần tử trong mảng Chữ Cái :

Ví dụ này cho thấy cách lặp qua một mảng ba chiều:

4.4Tại sao lại có mảng đa chiều?

 • Mảng đa chiều rất tốt trong việc biểu diễn lưới. Ví dụ này cho thấy một cách sử dụng thực tế cho chúng. Trong ví dụ sau, chúng tôi sử dụng một mảng đa chiều để thể hiện một trò chơi Battleship nhỏ:

KẾT LUẬN: Trong bài viết này, chúng ta đã hiểu về Các Mảng C ++ (C++ Arrays) Trong Ngôn Ngữ Lập Trình C ++ . Tôi hy vọng bài viết này hữu ích cho bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết!

463 lượt xem

08/10/2022 Blog Tin Học

Bài viết liên quan

1 bình luận
Bình luận của bạn

Block "5_tab_footer" not found