Mất 1 phút đọc

Một số thư viện thường dùng trong C#

Nội dung

 • Thư viện nhập/xuất Console
 • Chuyển kiểu dữ liệu (Parse)
 • Toán học: Math
 • Ngẫu nhiên: Random
 • Ngày tháng: DateTime

Thư viện nhập/xuất Console

Xuất thông báo ra màn hình:

Console.WriteLine(“Mời bạn nhập a:”);
Console.Write(“Mời bạn nhập b:”);

Nhập dữ liệu từ bàn phím:

string ten = Console.ReadLine();

Chuyển kiểu dữ liệu (Parse)

int a = int.Parse(Console.ReadLine());
double d = double.Parse(Console.ReadLine());
“5”5
int b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
double f = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

Toán học: Math

 • Math.PI
 • Math.Sqrt(x)
 • Math.Pow(x,y)
 • Math.Min(x, y);
 • Math.Max(x, y);
 • Math.Round(5.674, 1);
 • Math.Sin(), Math.Cos()…

Ngẫu nhiên: Random

Random rd = new Random();
[0…100)
int x = rd.Next(100);
[-50…101)
int z = rd.Next(-50, 102);
[0…1)
double r = rd.NextDouble();

Ngày tháng: DateTime

DateTime birthday = new DateTime(1970, 2, 25);
Console.WriteLine(birthday.ToString(“dd/MM/yyyy”));
d->day->ngày
M->month->tháng
Y->year->năm
M là tháng, m là minute
DateTime d = DateTime.Parse(“05/02/2016”); Console.WriteLine(d.ToString(“dd/MM/yyyy”));

5/5 - (2 Bình chọn)
1347 lượt xem

07/03/2022 Ứng Dụng Miễn Phí

Bài viết liên quan

Block "5_tab_footer" not found