Mất 3 phút đọc

Tham Số Hàm Trong C ++

Trong bài viết này, Ứng dụng free sẽ cùng các bạn tìm hiểu tiếp theo phần Tham Số Hàm Trong C ++

1.Tham số và đối số

  • Thông tin có thể được chuyển cho các hàm dưới dạng một tham số. Các tham số hoạt động như các biến bên trong hàm.
  • Các tham số được chỉ định sau tên hàm, bên trong dấu ngoặc đơn. Bạn có thể thêm bao nhiêu tham số tùy thích, chỉ cần phân tách chúng bằng dấu phẩy:

Ví dụ sau đây có một hàm nhận fnamestring làm tham số. Khi hàm được gọi, chúng ta truyền một tên đầu tiên, tên này được sử dụng bên trong hàm để in tên đầy đủ:

Khi một tham số được truyền cho hàm, nó được gọi là một đối số . Vì vậy, từ ví dụ trên: fnamelà một tham sốLiam , trong khi Jennyvà Anjalà các đối số.

2.Giá trị tham số mặc định

  • Bạn cũng có thể sử dụng một giá trị tham số mặc định, bằng cách sử dụng dấu bằng ( =).
  • Nếu chúng ta gọi hàm mà không có đối số, nó sử dụng giá trị mặc định (“Na Uy”):

Ví Dụ:

Một tham số có giá trị mặc định, thường được gọi là ” tham số tùy chọn “. Từ ví dụ trên, countrylà một tham số tùy chọn và "Norway"là giá trị mặc định.

3.Nhiều tham số

  • Bên trong hàm, bạn có thể thêm bao nhiêu tham số tùy thích:

Ví Dụ:

⇒Lưu ý rằng khi bạn đang làm việc với nhiều tham số, lời gọi hàm phải có cùng số đối số vì có tham số và các đối số phải được truyền theo cùng một thứ tự.

4.Giá trị từ khóa trả lại

  • Từ voidkhóa, được sử dụng trong các ví dụ trước, chỉ ra rằng hàm không được trả về một giá trị. Nếu bạn muốn hàm trả về một giá trị, bạn có thể sử dụng kiểu dữ liệu (chẳng hạn như intstringv.v.) thay vì voidvà sử dụng return từ khóa bên trong hàm:

Ví Dụ:

Trả về tổng của một hàm với hai tham số:

Bạn cũng có thể lưu trữ kết quả trong một biến:

4.Chuyển qua tham chiếu

  • Trong các ví dụ ở trang trước, chúng tôi đã sử dụng các biến bình thường khi chuyển các tham số cho một hàm. Bạn cũng có thể chuyển một tham chiếu đến hàm. Điều này có thể hữu ích khi bạn cần thay đổi giá trị của các đối số:

 

5.Truyền mảng cho một hàm

  • Truyền mảng làm tham số hàm. Bạn cũng có thể chuyển mảng cho một hàm:

Ví Dụ:

  • Hàm ( myFunction) nhận một mảng làm tham số của nó ( int myNumbers[5]) và lặp qua các phần tử của mảng bằng forvòng lặp.
  • Khi hàm được gọi bên trong main(), chúng ta truyền dọc theo myNumbers mảng, nó sẽ xuất ra các phần tử của mảng.

⇒Lưu ý rằng khi bạn gọi hàm, bạn chỉ cần sử dụng tên của mảng khi chuyển nó làm đối số myFunction(myNumbers). Tuy nhiên, cần khai báo đầy đủ mảng trong tham số hàm ( int myNumbers[5]).

KẾT LUẬN: Trong bài viết này, chúng ta đã hiểu về các Tham Số Hàm Trong C ++. Tôi hy vọng bài viết này hữu ích cho bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết!

Hãy bình chọn
203 lượt xem

10/10/2022 Blog Tin Học

Bài viết liên quan

Block "5_tab_footer" not found