Mất 1 phút đọc

Xử lý Dictionary trong C#

Nội dung

  • Ý nghĩa của Dictionary
  • Khai báo và sử dụng Dictionary
  • Các phương thức trên Dictionary

Ý nghĩa của Dictionary

Kiểu Dictionary trong C# dùng để lưu dữ liệu dạng dựa trên key và value. Các phần tử trong Dictionary có key là duy nhất, tức là không tồn tại 2 phần tử nào có.

cùng keyDictionary dựa vào key để xác định value tương ứng.

Dictionary cũng nằm trong thư viện: using System.Collections.Generic.

Khai báo và sử dụng Dictionary

Key và Value có thể thuộc bất kỳ kiểu dữ liệu nào, từ kiểu dữ liệu cơ bản đến những class tự tạo.

Ví dụ chúng ta cần khai báo một Dictionary có key thuộc kiểu int và value thuộc kiểu string:

Dictionary<int, string> dic = new Dictionary<int, string>();

Các phương thức trên Dictionary

Thêm phần tử vào Dictionary:

dic.Add(1, “Nguyễn Thị Hạnh”);
dic.Add(2, “Trần Văn Phúc”);
dic.Add(3, “Hồ Văn Giải”);
dic.Add(4, “Phan Thị Thoát”);

Duyệt danh sách:
foreach(KeyValuePair<int,string> item in dic)
{
int key = item.Key;
string value = item.Value;
}

Kiểm tra Key tồn tại hay không?

if(dic.ContainsKey(1))
{

}

Lấy value từ key

string name = dic[1];

Kiểm tra Value tồn tại hay không?

if(dic.ContainsValue(“Trần Văn Phúc”))
{

}

Đếm số phần tử trong Dictionary

dic.Count

Xóa phần tử theo key

dic.Remove(1)

Xóa toàn bộ phần tử

dic.Clear()

5/5 - (2 Bình chọn)
966 lượt xem

21/03/2022 Ứng Dụng Miễn Phí

Bài viết liên quan

Block "5_tab_footer" not found