Mất 2 phút đọc

Xử lý List trong C#

Nội dung

  • Ý nghĩa của List
  • Khai báo và sử dụng List
  • Các phương thức trên List

Ý nghĩa của List

  • Lớp List trong C# thuộc thư viện System.Collections.Generic.
  • List là lựa chọn thay thế cho một mảng. List hoạt động như 1 danh sách liên kết
  • Ta có thể thêm và gỡ bỏ các item từ một list tại một vị trí đã xác định nó có thể tự điều chỉnh kích cỡ một cách tự động.
  • Nó cũng cho phép cấp phát bộ nhớ động, thêm, tìm kiếm và sắp xếp các item trong một list.

Khai báo và sử dụng List

List ds1 = new List();
List ds2 = new List();
List ds3 = new List();

List ds = new List();
ds.Add(“an”);//thêm phần tử
ds.Add(“bình”);
ds.Remove(“an”);//xóa phần tử
ds.Add(“happy”);
foreach(string s in ds)//duyệt danh sách
{
Console.WriteLine(s);
}
for(int i=0;i<ds.Count;i++)
{

}
ds.Clear();//xóa toàn bộ

Các phương thức trên List

 

STTPhương thức
1void Add(object value);Thêm một đối tượng vào phần cuối của List
2void AddRange(ICollection c);Thêm các phần tử của một ICollection vào phần cuối của List
3void Clear();Gỡ bỏ các phần tử từ List đó
4bool Contains(object item); Xác định có hay không một phần tử là nằm trong List
5List GetRange(int index, int count);Trả về một List mà biểu diễn một tập con của các phần tử trong List nguồn
6int IndexOf(object) -> Trả về chỉ mục (dựa trên cơ sở 0) của lần xuất hiện đầu tiên của một giá trị trong List hoặc một phần của nó
7void Insert(int index, object value) -> Chèn một phần tử vào List tại chỉ mục đã xác định
8void InsertRange(int index, ICollection c) -> Chèn một phần tử của một collection vào List tại chỉ mục đã xác định
9void Remove(object obj) -> Xóa bỏ lần xuất hiện đầu tiên của một đối tượng đã xác định tại chỉ mục đã xác định
10void RemoveAt(int index) -> Xóa bỏ phần tử tại chỉ mục đã xác định của List
11void RemoveRange(int index, int count) -> Gỡ bỏ một dãy phần tử từ List
12void Reverse();Đảo ngược thứ tự phần tử trong List
13void SetRange(int index, ICollection c) -> Sao chép các phần tử của một collection qua một dãy các phần tử trong List
14void Sort() -> Sắp xếp các phần tử trong List
15void TrimExcess () -> Thiết lập capacity tới số phần tử thực sự trong List
5/5 - (2 Bình chọn)
256 lượt xem

21/03/2022 Ứng Dụng Miễn Phí

Bài viết liên quan

Block "5_tab_footer" not found