Mất 2 phút đọc

Xử lý List trong C#

Nội dung

  • Ý nghĩa của List
  • Khai báo và sử dụng List
  • Các phương thức trên List

Ý nghĩa của List

  • Lớp List trong C# thuộc thư viện System.Collections.Generic.
  • List là lựa chọn thay thế cho một mảng. List hoạt động như 1 danh sách liên kết
  • Ta có thể thêm và gỡ bỏ các item từ một list tại một vị trí đã xác định nó có thể tự điều chỉnh kích cỡ một cách tự động.
  • Nó cũng cho phép cấp phát bộ nhớ động, thêm, tìm kiếm và sắp xếp các item trong một list.

Khai báo và sử dụng List

List ds1 = new List();
List ds2 = new List();
List ds3 = new List();

List ds = new List();
ds.Add(“an”);//thêm phần tử
ds.Add(“bình”);
ds.Remove(“an”);//xóa phần tử
ds.Add(“happy”);
foreach(string s in ds)//duyệt danh sách
{
Console.WriteLine(s);
}
for(int i=0;i<ds.Count;i++)
{

}
ds.Clear();//xóa toàn bộ

Các phương thức trên List

 

STT Phương thức
1 void Add(object value);Thêm một đối tượng vào phần cuối của List
2 void AddRange(ICollection c);Thêm các phần tử của một ICollection vào phần cuối của List
3 void Clear();Gỡ bỏ các phần tử từ List đó
4 bool Contains(object item); Xác định có hay không một phần tử là nằm trong List
5 List GetRange(int index, int count);Trả về một List mà biểu diễn một tập con của các phần tử trong List nguồn
6 int IndexOf(object) -> Trả về chỉ mục (dựa trên cơ sở 0) của lần xuất hiện đầu tiên của một giá trị trong List hoặc một phần của nó
7 void Insert(int index, object value) -> Chèn một phần tử vào List tại chỉ mục đã xác định
8 void InsertRange(int index, ICollection c) -> Chèn một phần tử của một collection vào List tại chỉ mục đã xác định
9 void Remove(object obj) -> Xóa bỏ lần xuất hiện đầu tiên của một đối tượng đã xác định tại chỉ mục đã xác định
10 void RemoveAt(int index) -> Xóa bỏ phần tử tại chỉ mục đã xác định của List
11 void RemoveRange(int index, int count) -> Gỡ bỏ một dãy phần tử từ List
12 void Reverse();Đảo ngược thứ tự phần tử trong List
13 void SetRange(int index, ICollection c) -> Sao chép các phần tử của một collection qua một dãy các phần tử trong List
14 void Sort() -> Sắp xếp các phần tử trong List
15 void TrimExcess () -> Thiết lập capacity tới số phần tử thực sự trong List
5/5 - (2 Bình chọn)
627 lượt xem

21/03/2022 Ứng Dụng Miễn Phí

Bài viết liên quan

Block "5_tab_footer" not found