Mất 3 phút đọc

Xử Lý Tập Tin Trong Python

Trong bài viết này, Ứng dụng free sẽ cùng các bạn tìm hiểu về Xử lý tập tin (File Handling) trong Python.

1.Xử lý tệp Pyhton (File Handling)

 • Xử lý tệp là một phần quan trọng của bất kỳ ứng dụng web nào.
 • Python có một số chức năng để tạo, đọc, cập nhật và xóa tệp.

Xử lý tập tin

 • Hàm chính để làm việc với các tệp trong Python là open()hàm.
 • Hàm open()nhận hai tham số; tên tệp và chế độ.
 • Có bốn phương pháp (chế độ) khác nhau để mở tệp:

 • Ngoài ra, bạn có thể chỉ định xem tệp nên được xử lý ở chế độ nhị phân hay chế độ văn bản:

Cú pháp

 • Để mở một tệp để đọc, chỉ cần xác định tên của tệp là đủ:

→Bởi vì "r"đối với đọc và "t"đối với văn bản là các giá trị mặc định, bạn không cần chỉ định chúng.

Lưu ý: Đảm bảo tệp tồn tại, nếu không bạn sẽ gặp lỗi.

2.Đọc tệp Python ( Python File Open)

Mở tệp trên máy chủ

 • Giả sử chúng ta có tệp sau, nằm trong cùng thư mục với Python:

 • Để mở tệp, hãy sử dụng open()chức năng tích hợp sẵn.
 • Hàm open()trả về một đối tượng tệp, đối tượng này có một read()phương thức để đọc nội dung của tệp:

 • Nếu tệp được đặt ở một vị trí khác, bạn sẽ phải chỉ định đường dẫn tệp, như sau:

Chỉ đọc các phần của tệp

 • Theo mặc định, read()phương thức trả về toàn bộ văn bản, nhưng bạn cũng có thể chỉ định số lượng ký tự bạn muốn trả về:

Đọc dòng (Read Lines)

 • Có thể trả về một dòng bằng cách sử dụng readline()phương pháp:

 • Bằng cách gọi readline()hai lần, bạn có thể đọc hai dòng đầu tiên:

 • Bằng cách lặp qua các dòng của tệp, bạn có thể đọc toàn bộ tệp, từng dòng:

Đóng tệp (Close Files)

 • Một phương pháp hay là luôn đóng tệp khi bạn đã hoàn tất.

Lưu ý: Bạn phải luôn đóng tệp của mình, trong một số trường hợp, do bộ đệm, các thay đổi được thực hiện đối với tệp có thể không hiển thị cho đến khi bạn đóng tệp.

3.Viết/ Tạo tệp trong Python (Write/Create Files Python)

Viết vào một tệp hiện có (Write Files)

 • Để ghi vào một tệp hiện có, bạn phải thêm một tham số vào open()hàm:
  • "a"– Nối – sẽ nối vào cuối tệp
  • "w"– Viết – sẽ ghi đè lên bất kỳ nội dung hiện có nào

→Lưu ý: phương thức “w” sẽ ghi đè lên toàn bộ tệp.

Tạo một tệp mới (Create a New File)

 • Để tạo một tệp mới bằng Python, hãy sử dụng open()phương thức với một trong các tham số sau:
  • "x"– Tạo – sẽ tạo một tệp, trả về lỗi nếu tệp tồn tại
  • "a"– Append – sẽ tạo một tệp nếu tệp được chỉ định không tồn tại
  • "w"– Write – sẽ tạo một tệp nếu tệp được chỉ định không tồn tại

Kết quả: một tệp trống mới được tạo ra!

4.Xóa tệp trong Python (Python Delete File)

Xóa tệp

 • Để xóa tệp, bạn phải nhập mô-đun hệ điều hành và chạy os.remove()chức năng của nó:

Kiểm tra xem Tệp có tồn tại không

 • Để tránh gặp lỗi, bạn có thể muốn kiểm tra xem tệp có tồn tại hay không trước khi cố gắng xóa nó:

Xóa thư mục

 • Để xóa toàn bộ thư mục, hãy sử dụng os.rmdir()phương pháp:

Lưu ý: Bạn chỉ có thể xóa các thư mục trống.

KẾT LUẬN: Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu  Xử Lý Tập Tin Trong Python. Tôi hy vọng bài viết này hữu ích cho bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết!

Hãy bình chọn
183 lượt xem

13/10/2022 Blog Tin Học

Bài viết liên quan

Block "5_tab_footer" not found